Namai
Apie projektą
Medicinos naujienos
Autoriams
Licencijuotos knygos apie mediciną
<< Ankstesnis

Emocinio stabilumo optimizavimo technologijos

Planas

1. Ameologinės pagalbos personalo veiklai palaikymo kryptys.

2. Lyderių kūrybinio potencialo ugdymas.

3. Savireguliacinės veiklos aktyvinimas.

4. Tikslinės programos psichiniam stabilumui optimizuoti.

Raktažodžiai: psichinis stabilumas, produktyvus psichinio stabilumo savireguliavimas, psichinio stabilumo optimizavimas.

- psichinis stabilumas yra lyderiui išsivysčiusio noro, emocinių, intelektualinių ir asmeninių-profesinių savybių pasireiškimo lygis ir harmonija, lemianti jo sugebėjimą sėkmingai atlikti profesinės veiklos užduotis;

- diferencijuojamas produktyvus psichinio stabilumo savireguliavimas, atsižvelgiant į psichinio stabilumo komponentų išsivystymo lygį, į tikslinę vadovo jutimo procesų orientaciją;

- psichinio stabilumo optimizavimas yra lyderių kūrybinio potencialo vystymas ir produktyvus panaudojimas, kuriant tam palankias sąlygas, įskaitant pasitelkiant psichotechnologijas.

Kaip rodo mokslinių duomenų ir valdymo praktikos analizė, su stresu gerai susidoroja vadovai, turintys pakankamą profesinę kompetenciją, aukštą intelektą, valią ir emocinį stabilumą, turintys efektyvią savireguliacijos technologiją, leidžiančią žymiai padidinti sugebėjimą įveikti fizinę ir psichinę įtampą. Vadovo psichinio stabilumo esmė yra pateikiama kaip integruotas psichinis ugdymas, apimantis intelektines, emocines ir stipriosios valios bei asmenines ir profesines savybes, kurių išsivystymo lygis ir harmoningos apraiškos lemia vadovo sugebėjimą sėkmingai atlikti profesinės veiklos funkcijas. Apibendrinant, jo būdingi bruožai sudaro specialią lyderio egzistavimo organizaciją kaip integruotą sistemą, užtikrinančią efektyviausią savo paties vystymąsi ir veiklą.

Ekstremalios situacijos, stresas lydi galvą kasdien, kas valandą. Emocinis komponentas pirmiausia reaguoja į informaciją, gautą vizualiai ar kitais kanalais, įtraukiami homeostatinio atsako procesai. Ateityje šie procesai jau gali turėti neigiamų padarinių. Žmogus, veikiamas neigiamų emocijų, gali priimti neteisingą sprendimą arba jo visai nepriimti. Tačiau didelis vadovo intelektas, jo profesinė atmintis ir elgesio stilius leidžia jam įvertinti situaciją ir pateikti ją ne kaip katastrofą. Jam reikia priimti sprendimą ir valią, tvirtos šio profesionalo savybės, jo asmenybės suteikia paskutinį įspūdį priimant reikiamą sprendimą.

Svarbiausia sąlyga optimizuojant personalo psichinį stabilumą, o kartu ir profesinę veiklą, yra aktyvus šiuolaikinių efektyvių psichotechnologijų naudojimas. Be to, psichotechnologija yra ne tik savireguliacija, bet ir viso darbo psichologinio ir acmeologinio palaikymo technologija. Remiantis gautais duomenimis, atrodo svarbu nustatyti vyriausybinių agentūrų darbo psichoakmologinės paramos koncepcinius ir procedūrinius pagrindus, kuriuos laikome svarbia vadovo psichinio stabilumo optimizavimo ir jo sveikatos stiprinimo sąlyga.Ameologinės paramos personalo veiklai kryptisRemiantis naujausiais tyrimais, integruotas šios idėjos dizainas yra psichologinis ir acmeologinis viso darbo ir jo komponentų palaikymas. Šiuo atžvilgiu reikia išaiškinti svarbias sąvokas, būtent psichologinės ir acmeologinės paramos esmę, turinį ir organizavimą. Psichologinio ir acmeologinio palydos modelio akmeologinis pobūdis yra užtikrinti vadovo kūrybinio potencialo atskleidimą viename darbo kontekste, produktyvų psichinio stabilumo ir sveikos gyvensenos savireguliavimą. Psichologinio ir acmeologinio akompanimento modelio žinojimas yra pagrindas ir gairės, suteikiančios tikrumo optimizuojant personalo psichinį stabilumą.

Vadovų praktikos tyrimas ir jų funkcinių (oficialių) pareigų analizė leido nustatyti būdingiausius jų dabartinio darbo aspektus. Atskleista, kad valdymo procese tik 13,5% vadovų sistemingai atpažįsta, analizuoja ir prognozuoja savo veiklą ir rezultatus, atkreipdami dėmesį į savo sveikatos ir psichinio stabilumo palaikymą. Be to, tik kas antras asmuo užsiima šiuo darbu, viršydamas nustatytas oficialias pareigas. Todėl psichologinės-acmeologinės paramos modelis yra vertingas ne tik kaip teorinis tobulėjimas, bet ir nepaprastai reikšmingas veikiančių organizacijų praktikai. Jos naudojimo veiksmingumas lemiamu mastu priklauso nuo akmeologinės paramos sistemos.

Patartina atlikti acmeologinę paramą personalo profesinės veiklos srityje šiose srityse:

- Ameologinis profesinės veiklos modeliavimas, kuriame prioritetas yra valdymas;

- personalo profesionalumo stebėjimas ir jų kūrybinio potencialo plėtra darbo procese;

- Ameologinė tarnyba - socialinė-psichologinė, psichotechnologinė ir pedagoginė pagalba veiksmingai vadovo profesinei veiklai;

- psichinio stabilumo savireguliacijos aktualizavimas teikiant psichologinę ir acmeologinę paramą;

- sisteminės akmeologinės tarnybos veiklos organizavimas konkrečioje struktūroje.

Žmogui svarbu pamatyti psichologinės ir acmeologinės profesinės veiklos palaikymo galimybes tiek jos optimizavimui, tiek užtikrinant sveiką gyvenimo būdą, veiksmingą gimdyvių psichinio stabilumo savireguliaciją. Tyrimai rodo, kad psichologinės ir acmeologinės paramos turinį visiškai lemia personalo profesinės veiklos tikslai ir konkretaus asmens interesai. Gauti duomenys rodo, kad kiekvieną pasirinktą psichologinės-acmeologinės paramos sritį patartina užpildyti konkrečiu turiniu.

Ameologinis valstybės struktūrų vadovo profesinės veiklos modeliavimas apima:

- tikslų, uždavinių, objektyviai būtinų vadybinių funkcijų ir prielaidų produktyviam visos vadovo veiklos įgyvendinimui bendrame darbo kontekste analizė ir atsižvelgiant į gyvybinius konkretaus vadovo interesus;

- vadovų vadybinės veiklos prognostinių ir normatyvinių modelių kūrimas ir testavimas, taip pat holistinė realiųjų savo darbo aspektų (visų rūšių veiklos rūšių, kasdienių santykių, asmeninio tobulėjimo ir kaupiamosios gyvybinės veiklos rezultatų optimizavimo) koncepcija;

- pagrįstų pasiūlymų dėl produktyvių algoritmų, technologijų ir procedūrų, skirtų darbo įgyvendinimui, panaudojimas santykiuose su visomis šalimis, taip pat kriterijų, rodiklių, skirtų jo efektyvumui įvertinti, parengimas;

- sisteminės ir struktūrinės vadovų įvaizdžio, mentaliteto ir stiliaus analizės, taip pat reikalavimų suformulavimas atsižvelgiant į darbo interesus ir sveikos gyvensenos principų formulavimas.

Tokia principinė pozicija, paremta tyrimo rezultatais, yra ta, kad įgyvendinant visas šias sritis reikia nuolat atkreipti dėmesį į darbo jėgos protinių išteklių stiprinimą ir sveikos gyvensenos užtikrinimą.

Ekspertų atliekamas vadovų profesionalizacijos ir jų kūrybinio potencialo vystymo stebėjimas apima tokių klausimų sprendimą kaip:

- tyrimų, diagnostinių ir ekspertinių procedūrų, skirtų vadybininkų socialinei ir psichologinei analizei ir jų veiklos prognozavimui, jų profesinės kompetencijos įvertinimo ir pagalbos kuriant savo kūrybinio potencialo produktyvaus vystymo strategiją, plėtojimas;

- vadovų kūrybinio potencialo ir savybių ugdymui būtinų priemonių ir metodų kūrimas ir naudojimas, būtinas efektyviam valdymo darbui;

- personalo atrankos, įdarbinimo, jų profesinio tobulėjimo ir mokymo socialinių bei psichologinių pagrindų kūrimas, taip pat profesinės kompetencijos lygio įvertinimo pagal kriterijus ir rodiklius metodai;

- nustatyti bendruosius vadovų profesinės kompetencijos ugdymo socialinius ir psichologinius modelius, atsižvelgiant į konkrečius jų profesionalizacijos rezultatus, taip pat mokslinių ir praktinių diagnozės ir tyrimo rekomendacijų parengimą.

„Akmeologichesky“ tarnyba, įskaitant socialinę psichologinę, psichotechnologinę ir pedagoginę paramą vadovų gyvenimui, vykdoma šiose srityse:

- sąlygų ir veiksnių, turinčių įtakos konkretaus vadovo valdymo veiklos efektyvumui, kurie daro didelę įtaką socialinei ir psichologinei komandos situacijai, tyrimas;

- personalo akmeologinės kultūros formavimas ir plėtra, jų kūrybinės savirealizacijos poreikis ir gebėjimas įgyvendinti optimalią vadybinę veiklą, bendravimą, elgesį;

- vadovų paruošimas kūrybingam produktyviųjų technologijų naudojimui kasdienėmis ir nestandartinėmis sąlygomis;

- komfortiškų darbo sąlygų užtikrinimas, taip pat vadovų psichologinių išteklių atkūrimas;

- psichologinė pagalba sprendžiant problemas psichologiškai sunkiose situacijose (konfliktai, prieštaravimai profesinėje veikloje, santykiuose ir kt.).

Organizacinių ir psichologinių prielaidų personalo savireguliavimo veiklai stiprinti sukūrimas:

- teorinis ir metodinis mokymai savireguliavimo veiklai vykdyti;

- praktinis savireguliacijos kultūros vystymas;

- savireguliacijos veiklos įgyvendinimas pagal holistinį psichologinį-acmeologinį modelį;

- valstybės tarnautojų savireguliacijos diagnostikos, įvertinimo ir korekcijos stebėjimas pagal optimalumo kriterijus;

- psichinio stabilumo savireguliavimo veiklos tobulinimas.

Organizuojant sistemingą psichologinės-acmeologinės tarnybos darbą tam tikroje valstybinėje struktūroje, reikia sisteminio holistinio profesinės veiklos problemų sprendimo, viso darbo ir gyvenimo optimizavimo, orientuoto į konkretų darbuotoją ir visą personalą. Visa esminė problema išspręsta pagal priimtą modelį, algoritmą ir holistinę technologiją. Teikiant psichologinę ir acmeologinę paramą organizacijų veikimui, viena iš pagrindinių užduočių yra profesinės veiklos optimizavimas ir profesionalizacijos procesas. Tuo pačiu metu į pagrindinių klausimų ratą įtraukta:

- Socialinių, sociopsichologinių procesų, bendrojo sveikatos ir psichinio stabilumo diagnostika ir analizė bei jų raidos numatymas;

- sukurti optimalų modelį, algoritmą ir technologiją, kad darbuotojai galėtų įgyvendinti valdymo funkcijas ir produktyvią komunikaciją gyvenimo procese;

- profesinės veiklos tikslų ir uždavinių optimizavimo ir suderinimo su žmonių interesais ir poreikiais mechanizmo sukūrimas;

- psichodiagnostikos, psichoterapijos ir personalo psichologinių savybių bei elgesio korekcijos įgyvendinimas, siekiant padėti jiems įsisavinti optimalų valdymo stilių, aukštą bendravimo kultūrą ir patogią psichinę būklę;

- dalyvavimas planuojant ir plėtojant profesionalizacijos programas ir pagalba praktiškai sprendžiant socialines ir psichologines problemas;

- psichologinės pagalbos darbuotojams teikimas ir jų paruošimas savireguliacijai, naudojant produktyvias optimizavimo technologijas ir veiksmingą praktiką.Lyderių kūrybinio potencialo plėtojimas, savireguliacijos veiklos aktyvinimas, tikslinės psichinio stabilumo optimizavimo programosApskritai, šiuolaikinė patirtis rodo, kad psichologinės ir acmeologinės paramos profesinei veiklai įgyvendinimas leidžia efektyviau išspręsti daugialypes praktines užduotis, atspindinčias visuomenės, kolektyvo ir konkretaus asmens interesus. Jos išties nusistovėjęs pagrindas - socialinė ir psichologinė žmogaus ir grupės darbo ir gyvenimo parama yra efektyviai naudojama įvairiose srityse ir užtikrina jų optimizavimą. Jos integracinis vaidmuo sisteminant veiklos profesionalizavimą yra gana akivaizdus.

Jos rėmuose produktyviau įgyvendinamos tokios funkcijos kaip tyrimų ir diagnostikos, analitinės, konstruktyviosios ir prognostinės, pedagoginės, mokymo ir plėtros, savireguliavimo, korekcinės ir organizacinės funkcijos. Sėkmingas jų įgyvendinimas yra viena pagrindinių grandžių siekiant valstybės tarnautojams pasiekti kokybiškai naują atitiktį profesinės veiklos reikalavimams.

RAGS profesinės veiklos akmeologijos ir psichologijos departamento (1994 - 2001) atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad optimizuojant personalo darbą ir gyvenimą svarbu atlikti ne tik kontekstinį palaikymą psichinio stabilumo savireguliacijai, bet ir tikslinių psichotechnologijų naudojimą. Todėl psichologinės ir acmeologinės paramos arsenalas visada apima savęs pažinimo, savistabos, savivertės, savitvarkos, savireguliacijos, savireguliacijos priemones, kuriomis siekiama optimizuoti ir padidinti psichinį stabilumą. Optimizavimo komponentai turėtų būti papildyti metodais ir procedūromis, kurias vienija bendras tikslas, turinys ir organizacija. Visi jie atsispindi tikslinėse optimizavimo programose, iš kurių viena, išbandyta atliekant veiklos psichologinį ir akmeologinį palaikymą, pateikiama žemiau.

Programos tikslas - išmokyti žmogų suprasti save ir įgyti jam galimybę sistemingai ir produktyviai užsiimti savireguliacijos veikla. Jis skirtas išspręsti tokias problemas:

1. Pomėgio studijuoti žmogiškojo faktoriaus, taikomosios psichologijos vaidmenį kolektyvinio funkcionavimo sąlygomis ugdymas.

2. Gebėjimas objektyviai atlikti visų komponentų, lemiančių psichinio stabilumo pagrindą, įsivertinimą, jų produktyvaus savęs tobulėjimo galimybes.

3. Produktyvios savireguliacijos veiklos įsisavinimas realioje socialinėje aplinkoje ir esamuose santykiuose.

Savireguliavimo veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas pagal psichologinę ir acmeologinę paramą pagal parengtą programą apima holistinį prasmingo ir technologiškai integruoto ciklą.

Atliekant psichologinius testus personalo perkvalifikavimo metu, testų rinkinyje buvo naudojamas testas tarpasmeniniams santykiams diagnozuoti. Pakankamai didelės imties (daugiau nei 40 žmonių) psichologinio testavimo rezultatai parodė, kad apie 18% vadovų tinkamai įvertina savo psichologinius išteklius. Daugiau nei 81% vadovų nustato žemą ar aukštą savęs vertinimą.

Psichiniam stabilumui optimizuoti buvo sukurtos programos, naudojamos psichologinės - acmeologinės paramos procese. Visų pirma buvo naudojamos psichotechnologijos, kurios pateikiamos žemiau. Šių užsiėmimų tikslas yra padėti žmogui suprasti save, padėti įsisavinti produktyvią savireguliacijos veiklą ir taip sustiprinti jo psichinį stabilumą bei psichinę sveikatą.

Testavimas metodu „Tarpasmeninių santykių diagnostika“ atskleidžia ne tik tinkamą asmens psichologinių išteklių savivertę, bet ir jo struktūrinius bruožus. Savo darbe mes rėmėmės pagrindiniu profesoriaus B. Bratus išsakytu teiginiu, kad tol, kol „norėjau“ ir „negalėjau“ būti išsiskyrę, egzistuoja asmens psichologinis nesubrendimas, ir tai galima įveikti tik tinkamai įvertinant savijautą.

Kiekvienam studentui praktinėje pamokoje padėkite lapą (jo asmeninių rezultatų apie savęs vertinimą formą), psichogramas „Aš esu tikras“ ir „Aš esu idealus“, jo psichologines „aš galiu“ ir „noriu“. Ir nepaisant to, kad mokytojas-psichologas kalbėjo už visus, visi vertino save, atsisakydami to, kas buvo pasakyta per „asmeninio savęs įvertinimo“, testavimo rezultatus. Psichologas išsamiai paaiškino oktantų rodiklių prasmę, jų derinį ir kt. Klausytojai pamatė psichologinio testavimo rezultatus, išanalizavo ir išsiaiškino jų psichologinį potencialą, o mokytojas, žinodamas kiekvieno egzamino rezultatus, kreipėsi į visus dalykus. Tokia darbo su žmonėmis forma, kurią jau laikė lyderiai, buvo priimtiniausia. Klausytojai netiesiogiai dirbo su psichologine medžiaga. Jie, psichologo paraginti, išsiaiškino jų psichologines galimybes ir savybes. Paprastai tokie užsiėmimai baigėsi individualiu kiekvieno klausytojo ir psichologo psichokorekciniu pokalbiu. Bet, kas yra labai svarbu, atrodo, kad neprieinami žmonės kreipėsi į psichologą savo iniciatyva, kad geriau suprastų savo psichologines problemas.

Для такого вида психологической коррекции можно использовать примерные темы бесед с учетом составляющих психической устойчивости: волевые, эмоциональные, интеллектуальные и личностно – профессиональные.

Саморегуляция волевых качеств личности. Чаще всего говорят о человеке с сильной волей, имеют в виду его способность мобилизовать себя, свои физические и духовные силы на выполнение какой-либо работы и доведение этой работы до конца. Однако, есть два пути. Первый путь состоит в борьбе с собой, систематическом преодолении себя, насилии над своей психикой. Однако, жесткие, а порой бессмысленные требования к самому себе, могут уподобить организм и психику маятнику, очень сильно отклонившемуся в одну сторону. Подобное положение неестественно и непрочно, неизбежно движение в другую сторону, т.е. срыв, который может выражаться и в стрессовых состояниях и в действиях, прямо противоположенных поставленным требованиям.

Отрицательные последствия такого подхода заставляют задуматься о втором пути. Он лежит через желание узнать свой организм, свою психику, жить с ними в мире, и тем самым использовать их огромные возможности, создавая себе условия для успешного выполнения нужной работы. Для этого были применены конкретные техники и упражнения:

итак, вы вдруг решили, что не справляетесь с работой по саморегуляции свойств личности.
Не торопитесь с выводами. Воля и способности есть у каждого человека, только одни люди научились создавать условия, в которых они бы проявлялись, а другие нет. Приведем простой пример. Любая работа, чаще всего, связана с умением сконцентрировать внимание, память, мышление. Вы считаете, что не способны на это? Зря, вспомните, вы свободно можете 2 часа с напряжением следить за действиями героев в понравившемся кинофильме или пересказать приятелю содержание интересной книги. В обоих случаях хорошо сработали и внимание и память. Но ведь речь шла об интересных заданиях?! А это и подсказка к одному из условий, которые облегчат "работу" вашей воли: можно создать такие условия, чтобы нужная деятельность стала интересной.

Очень возможно, что вы решите потренировать свою волю и научиться осознанию применять волевое усилие. Такой подход также планомерен. К.Д. Ушинский сравнивал волю человека с его мускулатурой. Для развития, укрепления и той и другой требуется постоянная практика и тренировки. С одной стороны, продолжительные нагрузки значительно ослабляют волю и мышцы, с другой – чрезвычайные нагрузки могут надорвать и остановить развитие того и другого.

Одной из главных задач развития волевой регуляции является формирование волевых привычек. В привычке сочетается доведенный до автомата способ действия (что значительно облегчает работу) с потребностью использовать именно этот способ. Например, если у человека выработалась привычка доводить дело до конца, то остановка исполнения дела на пол пути вызовет у него чувство психического дискомфорта. Формирование этих привычек зависит от разумного сочетания определенных условий работы, и прежде всего интереса, который поможет облегчить проявление волевых усилий.

Занимаясь специально тренировкой волевых усилий обязательно учитывайте такие правила: не ставьте себе бессмысленных и даже вредных для здоровья целей (не есть 2 дня или не спать до 3 часов ночи и т.п.), лучше всего тренировать свою волю не специальными, искусственными упражнениями, а постановкой и выполнение конкретных целей в повседневной деятельности. Не подвергайте свою волю сразу слишком тяжелы испытаниям. Поставив перед собой цель за неделю избавиться от каких-либо недостатков и одновременно развить желаемые качества, вы наверняка потерпите неудачу. Будьте реалистами в постановке целей. Это проявляется в соответствии поставленных целей вашим возможностям, реальным срокам выполнения, их конкретность и поэтапность. Сначала лучше поставить себе всего 1 – 2 цели и разбить их на этапы.

Помните о постоянстве тренировок. Исполняя намеченное от случая к случаю, даже добившись какого-либо результата, вы не продвинетесь в выработке волевой привычки. Нагружайте ее ежедневно как мышцу, успешное выполнение намеченного плана зависит не только от вашей силы воли, но и от четкой программы осуществления цели, наличия запасных вариантов для изменившихся обстоятельств. Попытайтесь рассматривать возможные неудачи не как поражение, а как сложный этап в деятельности, опирайтесь в своей работе на положительные эмоции. Хвалите и награждайте себя за маленький успех в выполнении намеченного, не нужно "ломать себя", тренируя волевое усилие, попытайтесь так распределить свои силы и выбрать вид работы, чтобы тренировка происходила на грани приятного.

Упражнения, направленные на повышение эмоциональной стабильности. Данный компонент психической устойчивости, как показывают исследования, во многом зависит от самооценки – мнения человека о себе самом, которое формируется при сравнении себя с другими людьми. Самооценка может быть адекватной, т.е. соответствующей реальным возможностям и способностям человека, и неадекватной, т.е. субъективно завышенной или заниженной. Часто бывает так, что при столкновении с многочисленными трудностями, не обладая определенными навыками их преодоления, человек может отказаться от своих жизненный планов, начать считать себя заурядной личностью, резервы и способности которой уже исчерпаны. Самое нежелательное – это закрепление заниженной самооценки. Такая самооценка обычно довольно устойчива: даже внешнюю положительную оценку своих успехов и сами успехи люди начинают считать случайностью, благоприятным стечением обстоятельств, но никак не результатом собственных способностей и усилий. Человек с заниженной самооценкой чаще всего нерешителен, не уверен в своих силах, пребывает в угнетенном психическом состоянии.

При заниженной самооценке. Если вас беспокоит проблема соответствия ваших способностей и возможностей требованиям какой-то деятельности, вспомните, что она рассчитана на средние способности, и подходить к ее усвоению нужно с установкой: если могут и другие, могу и я. К тому же можно с уверенностью сказать, что Вы реализовали далеко еще не все свои способности.

Думайте о себе с оптимизмом. И подтверждайте наделе хорошее мнение о себе. Постарайтесь поставить перед собой серьезные, но реально достижимые цели, которые требуют усердия и настойчивости. Ставьте себе оценку за качество работы, за соответствие времени выполнения намеченному сроку. Хвалите себя за хорошо сделанное дело, гордитесь собой. Награждайте себя за каждый успешный этап продвижения к цели.

Постарайтесь увидеть и оценить хорошие и сильные стороны вашей личности. Опора на положительные черты и их развитие – главное условие успешности в работе над собой:

– составьте отдельный список ваших сильных сторон: черт характера, способностей, особенностей поведения; можно подумать над тем, каким образом совершенствовать свои достоинства;

– возможно, ваши друзья или члены семьи помогут вам в составлении такого списка, а вы, в свою очередь, поможете им; поиграете в игру: составьте подробный список достоинств друг друга. Вслух объясните вашему другу, почему вы включили каждый из пунктов в список. Лучше начинать такие объяснения словами: "Что мне в тебе нравиться, так это..."

– каждый из нас умеет делать какое-либо дело, хотя бы самое маленькое, немного лучше других. Вспомните, что вы умеете делать лучше всех?

Нельзя, конечно, оставлять без внимания свои слабые стороны и недостатки. Но начинать анализ нужно, имея в виду следующее: в процессе самокритики, при анализе ошибок или плохих результатов попытайтесь избавиться от постоянного и самобичевания. Причины неудач часто кроются в недостатке усилий, а не в слабых способностях, в неумении правильно организовать работу или выбрать время действий, а не в неисправимом характере. Говоря более общими словами, старайтесь чаще критиковать поведение, а не личностное свойство.

При анализе недостатков может быть полезно такое упражнение. Поделив лист бумаги на две части, в левой половине листа запишите свои слабые стороны, в правой – достоинства, которые могут быть противопоставлены этим недостаткам. И постарайтесь в поведении особо уделять внимание тем чертам, которые расположены в правой колонке.

Если в вашей самооценке самым слабым местом является общение с другими людьми, и вы думаете, что люди считают васм скучным и неинтересным, попытайтесь развить в себе какую-либо черту или особенность, которая делала бы вас приятным и интересным в общении. Больше читайте как периодическую печать, так и художественную литературу – вы будете готовы показать свое мнение, поддержать разговор на многие темы, рассказать что-то новое и т.д.

Реалистичная самооценка. Неуверенность в себе чаще всего отрицательно влияет и на поведение и на самочувствие человека. Неуверенный в себе человек находится в напряженном состоянии тревоги и беспокойства за результаты своих действий, отказывается от вполне реальных целей, низко оценивает свои возможности. Неуверенность в себе связана, прежде всего, с заниженной самооценкой, поэтому некоторые рекомендации по выработке реалистичной самооценки мы уже предлагали.

Избавление от неуверенности в себе – это одновременно и формирование противоположной черты – уверенности в себе. Нужно понять, что уверенность в себе – не самоуверенность, а осознание своих сил и возможностей. Подумайте над словами великого педагога Я.Каменского: "В мире нет ничего, чтобы не мог объять одаренный чувством и разумом человек".

Первым шагом к формированию уверенности в себе должен стать анализ ваших сильных сторон и недостатков. Этот момент очень важен так как он позволяет, с одной стороны, осознать свои достоинства и двигаться вперед, опираясь на них, с другой стороны, сформировать реальные цели деятельности.

Вспомните о своих ошибках и неудачах и постарайтесь трезво определить долю вины за них. Сделав это, подумайте о своих успехах и победах и в дальнейшем почаще вспоминайте о них.

Не занимайтесь самоуничижением. Избегайте оценивать себя такими определениями как "глупый", "неспособный", "неисправимый". Ваша конструктивная практика должна быть направлена на недостатки поведения, а не на навешивание ярлыков на собственную личность.

Если, несмотря на все ваши усилия, вы продолжаете чувствовать свою нерешительность при общении с определенными людьми или при занятии определенными видами деятельности, откажитесь от такого общения.

Уверенность в себе обретается за счет успешной деятельности, выполнения серьезных задач. Главным результатом такой работы становится ощущение, которое можно выразить словами "Я смог", "У меня получилось". Помните: цели, которые вы перед собой ставите, должны быть конкретны и вполне выполнимы. Выберите себе сначала 1 – 2 цели, затем одну из них. Если она большая, разделите на несколько этапов и по каждому составьте план исполнения. Не забудьте в этот план включить графы о сроках, результатах и поощрениях. Полезнее всего начинать с больших и не очень трудных заданий, потому что главное – ощутить радость успеха. Затем постепенно усложняете свои цели.

Не забывайте о той поддержке, которую вы сами может оказать себе при выполнении заданий. Перед началом и во время выполнения работы ободряйте себя, выражайте уверенность в успехе дела. В конце каждого этапа выполнения обязательно похвалите себя за проделанную работу (можно даже вслух) и наградите себя чем-нибудь приятным.

Определенную помощь могут оказать и занятия аутотренингом (различные способы регулирования собственных состояний, внушение и самовнушение веры в собственные силы, настрой на определенный вид работы и т. д.).

Постарайтесь поддержать себя и за счет некоторых вспомогательных средств, например, голоса. Вспомните, что в минуты хорошего настроения, бодрости и уверенности ваш голос звучит ясно и твердо, без дрожи и слабости.

Характер звучания собственного голоса оказывает или положительное или отрицательное воздействие на общий эмоциональный настрой человека. Некоторые упражнения позволяют тренировать твердость и ясность голоса. Поиграйте с собой, примите внутреннюю роль, например: "Я – привыкший командовать". Попытайтесь, чтобы ваш голос был тверд звучал уверенно, соответствовал принятому образу.

Развитие интеллектуальных и личностно-профессиональных качеств психической устойчивости госслужащих. Для этого использованы специальные упражнения, направленные на развитие мотивации и способностей персонала к самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию.

Управленцам предлагается обдумать, почему им так мешает в работе знанию будущего результата. Причины могут быть разными, например: Вы человек творческий, стремитесь идти неизведанными путями, вас интересует лишь неожиданные результаты, трудноразрешимые, оригинальные проблемы; у вас опускаются руки не просто от знания результата, а от предчувствия неудачи в работе.

Жизнь, часто загруженную различными видами работ, значительно облегчает планирование. планы составляются на день, неделю, месяц, квартал и т.д. план представляет собой сформулированные в виде целей предстоящие результаты работы с точным указанием ее количества, качества и срок выполнения. Таким образом, точное знание предстоящего результата позволит более осмысленно подходить к работе и достигать намеченного. Для этого: попытайтесь при выполнении определенного дела сосредотачивать свои мысли и внимание не на предстоящем результате, а на самом процессе работы. Это может быть поиск новых, необычных путей решения проблемы. Можно ввести в работу элемент игры; в случае, если вашу активность тормозит именно возможность неудачного результата, попытайтесь для себя ответить на такие вопросы: что могу сделать лично я, чтобы такого результата избежать? Если неудача неизбежна, то как в дальнейшем можно улучшить ситуацию? Какую я могу извлечь пользу из возможной неудачи?

Понятно, что в процессе саморегуляции свойств личности необходимо приступать осмысленно и осознанно. Для этого желательно задаться вопросом: чего же вы хотите добиться в результате развития и совершенствования того или иного качества. Иными словами, прежде чем приступать к самокоррекции личностного качества необходимо: знание о том, что вы собираетесь развить и совершенствовать; положительное отношение к качеству, которое вы хотите развивать и совершенствовать; знание о том, как развивать личностное качество и что надо делать для этого.

Желательно знать, является это качество врожденным или формируется в процессе жизни и деятельности. От рождения человек получает лишь задатки, предпосылки, облегчающие или затрудняющие развитие качеств. Природные предпосылки и свойства темперамента могут способствовать длительной мобилизации сил для достижения целей, но по-разному. Так например, человек, обладающий флегматическим темпераментом может свободно, легко и без принуждения длительно заниматься одной и той же работой. В то время как для сангвиника и холерика это нужно сделать по-иному, т.е. выполнять работу энергично и частями. Надо просто учитывать индивидуальные особенности и помнить, что темперамент определяет не результат, а способы и приемы достижения результата, т.е. стилевые особенности поведения. Учитывая природные предпосылки, нужно всегда помнить, что в личностных качествах есть и характеристики, которые можно приобрести только в опыте общения и деятельности. Они не возникают сразу и вдруг, а развиваются в повседневной жизни и работе, т.е. без тренировки и выполнения специальных действий развить их невозможно. Далее желательно знать основные функции, назначение и роль того или иного личностного свойства, и что можно добиться, обладая им как специфическим инструментом взаимодействия. Постарайтесь представить себе, сколько и чего вы могли бы добиться в жизни, деятельности и общении, обладая желанным качеством? Можете это даже записать себе на память. Например, с помощью этого качества я бы мог...

Помните, одной правильно поставленной цели в выполнении намеченного, конечно, мало. Необходимо сознательно продвигаться к цели. Такое сознательное продвижение фиксируется с помощью планов. Но часто приходится слышать, что и так времени ни на что не хватает, зачем тратить его на составление планов? Действительно ли вам так не хватает времени? Последите за собой неделю, в конце каждого дня записывайте в таблицу то время, в течении которого вы: просто сидели, смотрели телевизор, болтали в приятелем и т.д. Возможно, проделав такое упражнение, вы придете к выводу, что у вас гораздо больше свободного времени, чем вы предполагали, и что план позволит вам сознательно распорядиться этим временем в своих целях.

Планирование работы по саморегуляции свойств личности обладает преимуществом, позволяющим равномерно распределять усилия в течении определенного времени, например, сами можете спланировать себе свободные вечера или дни, можете их скорректировать в зависимости от обстоятельств. планы могут быть нескольких видов по охвату времени: на день – в этот планвключаются занятия, важные дела, работа по саморегуляции и вид поощрения. Особо отметьте пункты, которые необходимо выполнить в первую очередь; на неделю – по внешнему виду он представляет собой ту же таблицу, где записаны основные занятия, встречи, важные события, работа над собой и т.п.

При составлении планов учитывались особенности темперамента госслужащих. Например: если преобладают черты флегматического темперамента, можно планировать напряженную даже, однообразную работу на довольно длительное время, но особое внимание уделять фазе врабатывания, более интенсивно проводить интеллектуальную разминку и т.д. Сангвиник, напротив, гораздо быстрее включается в работу, но для поддержания высокой работоспособности ему необходимо довольно часто менять виды работы. Меняйте цвета: если длительная работа, то застелите стол бумагой салатового цвета; если интенсивная работа в короткое время – красного цвета.

Любое чрезмерное развитое качество или привычка, превратившаяся во всепоглощающую потребность, может стать не подспорьем, а тормозом в работе. Она способна принести вред человеку и окружающим. Поэтому, формируя привычку доводить начатое дело до конца, в эксперименте обеспечивалось избегание крайности: стремления всегда и во что бы то ни стало выполнить намеченное как можно скорее.

Таким образом, одним из основных путей актуализации оптимизации в рамках психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности управленцев является целенаправленное моделирование и развитие ситуаций самосовершенствования, при которых они постоянно сталкиваются с необходимостью активно расширять и применять имеющиеся знания, умения и навыки, а также систематичность и регулярность действий в подобных ситуациях будет способствовать развитию продуктивной саморегуляции.

Опытно-экспериментальная работа по развитию компонентов психической устойчивости – волевого, эмоционального, интеллектуального и личностно-профессионального в процессе оптимизации дала положительный результат и с точки зрения повышения эффективности профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует и коэффициент ранговой корреляции Спирмена между уровнем психической устойчивости и уровнем эффективности профессиональной деятельности. Значение коэффициента может расти при задействовании и других механизмов положительно влияющих на уровень психической устойчивости. К таким механизмам можно отнести организацию всестороннего психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности управленческих кадров.

Santrauka

Современный опыт показывает, что оптимизация с помощью различных психотехнологий профессиональной деятельности персонала позволяет более эффективно решать многоплановые практические задачи, отражающие интересы общества, структуры и конкретного руководителя. Вполне очевидна интегративная роль оптимизации в саморегуляции психической устойчивости. В его рамках более продуктивно реализуются такие функции, как исследовательско-диагностическая, аналитическая, конструктивно-прогностическая, педагогическая, коррекционная и организационная.
<< Ankstesnis
Pereiti prie vadovėlio turinio

Технологии оптимизации эмоциональной устойчивости

 1. Emocinio stabilumo optimizavimo technologijos
  1 planas. Ameologinės pagalbos personalo veiklai nurodymai. 2. Lyderių kūrybinio potencialo ugdymas. Z. Savireguliacinės veiklos aktyvinimas. 4. Tikslinės programos psichiniam stabilumui optimizuoti. Raktažodžiai: psichinis stabilumas, produktyvus psichinio stabilumo savireguliavimas, psichinio stabilumo optimizavimas. - protinis
 2. Развитие творческого потенциала руководителей, активация саморегуляционной деятельности, целевые программы оптимизации психической устойчивости
  В целом современный опыт показывает, что осуществление психолого-акмеологического сопровождения профессиональной деятельности позволяет более эффективно решать многоплановые практические задачи, отражающие интересы общества, коллектива и конкретного человека. Его реально сложившаяся основа — социально-психологическое сопровождение труда и жизни человека и группы эффективно используется в
 3. Воля и эмоционально-волевая устойчивость военнослужащих
  ВОЛЯ – это процесс сознательного действия в соответствии с поставленной целью ее достижения при преодолении трудностей различного порядка. Именно с помощью воли человек организует деятельность и управляет своим поведением. Воля постоянно проявляется в повседневной жизни человека, но особенно ярко она проявляется в сложных и ответственных ситуациях. Как и вся психика человека, воля – функция
 4. Теория военного обучения в свете педагогических технологий оптимизации учебного процесса
  Эта теория (Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчинская, Ю. А. Самарин) опирается на исследования И. М. Сеченова и И. П. Павлова. В качестве основного элемента процесса усвоения в данной теории признается ассоциация, а ведущими процессами познавательной деятельности – анализ (понимается как любое расчленение и разъединение) и синтез (соединение и объединение). Большое значение придается также
 5. Устойчивость внимания
  Особое значение для достижения успеха в быстром чтении, помимо концентрации, имеет устойчивость внимания. Именно эти свойства отличают людей, увлеченных своим делом, умеющих ради основного отключиться от многочисленных побочных раздражителей. Fig. 33. Двойное изображение: ваза или профиль? Fig. 34. Двойное изображение усеченной пирамиды В одной из индийских сказок, рассказывается о том,
 6. МНОЖЕСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, СВЯЗАННАЯ СО СНИЖЕНИЕМ ПРОНИЦАЕМОСТИ
  Снижение проницаемости внешних структур бактериальной клетки является наименее специфичным механизмом устойчивости и, обычно, приводит к формированию устойчивости одновременно к нескольким группам антибиотиков. Чаще всего причиной этого явления становится полная или частичная утрата пориновых белков. Кроме этого, относительно хорошо изучена система MAR (multiple antibiotic resistance -
 7. Устойчивость.
  К воздействиям внешней среды возбудитель пуллороза довольно устойчив, а к химическим веществам – высокочувствителен, и они быстро убивают его. В трупах птиц, зарытых в землю летом, возбудитель пуллороза остается жизнеспособным 25—40 дней. На поверхности яиц – до 25 дней, на пухе, перьях, в кормах – от 106 дней до 1 года. Во влажном навозе микроб может сохраняться около года, во влажном
 8. Mokymų sistemos plėtra siekiant optimizuoti valstybės tarnautojų autopsichologinę kompetenciją
  Pataisos ir raidos mokymai yra skirti užtikrinti valstybės tarnautojų prašymų įgyvendinimą gaunant reikiamą psichologinę pagalbą. Jie leidžia išplėsti studentų galimybes individualizuoti mokymą, įgyti reikiamų psichologinių įgūdžių, kurie prisideda prie profesinės veiklos optimizavimo, padidina psichologinį stabilumą ir patikimumą, pagerina
 9. Психологическая устойчивость сотрудников специальных подразделений
  Психологическая устойчивость сотрудника - свойство личности не поддаваться неблагоприятным психологическим обстоятельствам решаемых задач, не снижать под их влиянием качество выполняемых профессиональных действий. Психологическая устойчивость сотрудника зависит от психического состояния сотрудника, в котором он находится в момент возникновения конкретной ситуации. Психические состояния,
 10. Parazitinių sistemų stabilumo ir stabilumo problema
  Šiame skyriuje apžvelgiami kai kurie bendrosios parazitologijos ir sisteminimo parazitizmo klausimai, glaudžiai susiję su organizmų bendrijų biologinės įvairovės problema. Parazitinių sistemų stabilumas ir stabilumas yra laikomi gebėjimu atsispirti išoriniam poveikiui, išlaikant pačią sistemų struktūrą ir veikimo pobūdį. Su tam tikromis išlygomis galime manyti, kad
Medicinos portalas „MedguideBook“ © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com